CENOVNIK laboratorijskih analiza koje nisu na listi analiza koje pokriva zdravstveno osiguranje

CENOVNIK PREVENTIVNIH PREGLEDA I USLUGA IZ OBLASTI MEDICINE RADA DOMA ZDRAVLJA MLADENOVAC

Cenovnik je usvojen na sednici Upravnog odbora Doma zdravlja Mladenovac, održanoj 25.01.2010.godine

šifra

Vrsta pregleda i usluge

cena

500.

OPŠTI PREGLED ZA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM-PRETHODNI

3 500,00

501.

OPŠTI PREGLED ZA RADNA MESTA SA POVEĆANIM RIZIKOM-PERIODIČNI

3 200,00

502.

PREGLED ZA RADNA MESTA BEZ POVEĆANOG RIZIKA

2 000,00

503.

LEKARSKO UVERENJE ZA REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA

3 000,00

504.

LEKARSKO UVERENJE ZA SKLAPANJE MALOLETNIH BRAKOVA

3 000,00

505.

LEKARSKO UVERENJE ZA SUDSKE POTREBE

3 000,00

506.

LEKARSKO UVERENJE ZA DOBIJANJE TELEFONA

1 141,00

507.

LEKARSKO UVERENJE ZA SMEŠTAJ U DOM PENZIONERA

2 500,00

508.

LEKARSKO UVERENJE ZA SMEŠTAJ DETETA U DOM

800,00

509.

POTVRDA O ZDRAVSTVENOM STANJU ZA LICA KOJA IDU U INOSTRANSTVO

500,00

510.

PREGLED REGRUTA ZA CIVILNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA

2 000,00

511.

PREGLED LICA BEZ POTVRDE O MEĐUNARODNOM SPORAZUMU

1 427,00

512.

BUKA-PRETHODNI PREGLED

3 600,00

513.

BUKA -PERIODIČNI PREGLED

3 400,00

514.

TEŽAK FIZIČKI RAD-PRETHODNI PREGLED

3 600,00

515.

TEŽAK FIZIČKI RAD-PERIODIČNIPREGLED

3 400,00

516.

RAD NA VISINI-PRETHODNI

4 000,00

517.

RAD NA VISINI-PERIODIČNI

3 500,00

518.

RAD NA NISKOJ I VISOKOJ TEMPERATURI-PRETHODNI

4 000,00

519.

RAD NA NISKOJ I VISOKOJ TEMPERATURI-PERIODIČNI

3 700,00

520.

RAD-VIBRACIJE-PRETHODNI

4 400,00

521.

RAD-VIBRACIJE-PERIODIČNI

4 000,00

522.

RAD-PRAŠINA-PRETHODNI

4 000,00

523.

RAD-PRAŠINA-PERIODIČNI

3 600,00

524.

ČUVARI SA ORUŽJEM I VATROGASCI-PRETHODNI

2 500,00

525.

ČUVARI SA ORUŽJEM I VATROGASCI-PERIODIČNI

2 500,00

526.

UVERENJE ZA HRANITELJA I USVOJITELJA

2 000,00

527.

UVERENJE ZA NASTANJENJE I DRŽAVLJANSTVO

3 000,00

528.

POPUNJAVANJE OBRAZACA ZA OV KADA TO PO ZAKONU NIJE OBAVEZNO

2 500,00

529.

OBRADA ZA OV NA LIČNI ZAHTEV

20 000,00

530.

RAD-PESTICIDI

7 329,00

531.

VOZAČI PROFESIONALCI,RUKOVAOCI GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA, BRODARCI-PRETHODNI

4 000,00

532.

VOZAČI PROFESIONALCI,RUKOVAOCI GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA, BRODARCI-PERIODIČNI

3 000,00

533.

VOZAČI AMATERI (A,B i F kategorije)

2 000,00

534.

VOZAČI PROFESIONALCI (C,D I E kategorije)

3 000,00

535.

RAD U INOSTRANSTVU

 

536.

PREGLED UČENIKA PRED UPIS U SREDNJE ŠKOLE I FAKULTETE

800,00

537.

TIMSKA OBRADA I OCENA PACIJENTA

2 284,00

538.

PREGLED PRI VAKCINACIJI ILI ZA UČEŠĆE NA RSI

475,00

539.

KOMISIJSKO VEŠTAČENJE ZA STAN, SMEŠTAJ U DOM I SUD

2 284,00

540.

PREGLED LEKARSKE KOMISIJE NA TERENU

1 396,00

541.

ZDRAVSTVENI USLOVI PO RADNOM MESTU KOD POVEĆANOG RIZIKA

1 000,00

542.

PREGLED VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA (A I B KATEGORIJE)

8 756,00

543.

PREGLED VAZDUHOPLOVNOG OSOBLJA (C I D KATEGORIJE)

7 994,00

544.

PREGLED RESTORANA I POGONA NA ZAHTEV RO

286,00

545.

PREGLED SPEC.MEDICINE RADA SA ZAKLJUČKOM I OCENOM SPOSOBNOSTI ZA RAD

712,00

546.

PREGLED SPEC.STOMATOLOGIJE

475,00

547.

PREGLED SPEC.GINEKOLOGA + kolposkopija

475,00

548.

VAGINALNI SEKRET

94,00

549.

PAPANIKOLAU

267,00

550.

ULTRAZVUČNI PREGLED MALE KARLICE I GENITALNIH ORGANA ŽENE

1 143,00

551.

PREGLED SPECIJALISTE OTORINOLARINGOLOGA

475,00

552.

AUDIOMETRIJA TONALNA

828,00

553.

KALORIMETRIJSKI TEST VESTIBULARISA

761,00

554.

AUDIOLOŠKA EKSPERTIZA SA MIŠLJENJEM

491,00

555.

FUNKCIONALNO ISPITIVANJE RAVNOTEŽE

324,00

556.

PREGLED SPECIJALISTE OFTALMOLOGA

475,00

557.

OŠTRINA VIDA

50,00

558.

ODREĐIVANJE PRESBIOPNIH NAOČARA

25,00

559.

ODREĐIVANJE ASTIGMATIČNIH NAOČARA

50,00

560.

PERIMETRIJA

263,00

561.

SKIJASKOPIJA

53,00

562.

KERATOMETRIJA (po Javalu)

42,00

563.

ADAPTACIJA NA TAMU

42,00

564.

KAVER TEST

33,00

565.

FOKOMETRIJSKI PREGLED

33,00

566.

KOLORNI VID POMOĆU TABLICA

40,00

567.

Orthorajter TEST

40,00

568.

STEREOVID-BINOKULARNI VID

50,00

569.

PREGLED SPECIJALISTE NEUROPSIHIJATRA

475,00

570.

INFORMATIVNI INTERVJU

491,00

571.

POVIŠENA PSIHOTERAPIJA

209,00

572.

POVIŠENA GRUPNA PSIHOTERAPIJA

1 739,00

573.

TIMSKA OBRADA PACIJENTA

1 739,00

574.

ISPITIVANJE FUNKCIJE HODA

263,00

575.

ISPITIVANJE FUNKCIJE RAVNOTEŽE

325,00

576.

ISPITIVANJE POVRŠNOG SENZIBILITETA

325,00

577.

ISPITIVANJE DUBOKOG SENZIBILITETA

325,00

578.

PREGLED SPECIJALISTE INTERNISTE-KARDIOLOGA

475,00

579.

EKG PREKORDIJALNI SA OPISOM

381,00

580.

STRES TEST NA ERGOBICIKLU

2 284,00

581.

EHOKARDIOGRAFIJA

1 143,00

582.

HOLTER MONITORING-EKG

1 713,00

583.

HOLTER MONITORING KRVNOG PRITISKA

1 713,00

584.

STRUČNI NALAZ PSIHOLOGA

313,00

585.

INFORMATIVNI INTERVJU PSIHOLOGA

490,00

586.

EKSPLORATIVNI INTERVJU PSIHOLOGA

1 573,00

587.

INDIVIDUALNI PSIHOLOŠKI TRETMAN

1 190,00

588.

BRZA PROCENA INTELIGENCIJA

330,00

589.

KOMPLETNO ISPITIVANJE INTELIGENCIJE

1 789,00

590.

ISPITIVANJE POJEDINIH PSIHIČKIH FUNKCIJA

590,00

591.

EKSPLORACIJA LIČNOSTI

2 236,00

592.

ISPITIVANJE PSIHOMOTORNIH SPOSOBNOSTI

590,00

593.

PROCENA ORGANSKOG OŠTEĆENJA

1 789,00

594.

DIFERCIJALNA DIJAGNOZA TESTOVA I OBRADA

2 284,00

595.

UČEŠĆE SOCIJALNOG RADNIKA U TIMU

475,00

596.

SOCIJALNA ANKETA U USTANOVI

419,00

597.

SOCIJALNA ANKETA U RADNOJ ORGANIZACIJI

646,00

598.

SOCIJALNA ANKETA U PORODICI

789,00

599.

SPIROMETRIJA I SPIROGRAM

419,00

600.

OSCILOMETRIJA

386,00

601.

PULSNA OKSIMETRIJA

113,00

602.

MERENJE TELESNE TEŽINE I VISINE

56,00

603.

DINAMOMETRIJA JEDNE MIŠIĆNE GRUPE

266,00

604.

Rupel-Leedov fenomen

229,00

605.

PROBA HLADNOM VODOM

789,00

606.

KONTAKTNA TEMPERATURA PO MERNOM TESTU

134,00

607.

UZIMANJE CILJANE ANKETE KOD HRONIČNIH OBOLJENJA PLUĆA-PO JEDNOM RADNIKU

134,00

608.

RENTGENOGRAFIJA ZA SVAKI PRAVAC

501,00

609.

TELERADIOGRAFIJA PLUĆA I SRCA

412,00

610.

ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMENA

1 141,00

611.

MERENJE MIKROKLIME-PO MERNOM MESTU

1 560,00

612.

MERENJE BUKE-PO MERNOM MESTU

591,00

613.

MERENJE ZAPRAŠENOSTI-PO MERNOM MESTU

390,00

614.

MERENJE OSVETLJENOSTI-PO MERNOM MESTU

835,00

615.

MERENJE HEMIJSKIH ŠTETNOSTI-PO MERNOM MESTU

4 187,00

616.

ANALIZA USLOVA RADA BEZ HEMIJSKIH ŠTETNOSTI PO RADNOM MESTU

2 607,00

5071.

Lekarsko uverenje za smeštaj u dom penzionera - teren

3 000,00

5361.

Pregled učenika u upis u srednju školu

354,00

663.

Lekarsko uverenje za držanje i nošenje oružija

2 500,00

617.

SE,KS

97,00

618.

KOMPLETAN URIN

145,00

619.

LEUKOCITARNA FORMULA

106,00

620.

HEMATOKRIT-MAKROMETODA

80,00

621.

HEMATOKRIT - MIKROMETODA

80,00

622.

RETIKULOCITI

80,00

623.

TROMBOCITI

80,00

624.

BAZOFILNO PUNKTIRANI ERITROCITI

80,00

625.

Hajncova telašca

80,00

626.

GLIKEMIJA

115,00

627.

GTT (sa 3 određivanja glukoze)

361,00

628.

UREA U KRVI

113,00

629.

KREATININ U KRVI

161,00

630.

MOIKRAĆNA KISELINA

97,00

631.

FIBRINOGEN

115,00

632.

HOLESTEROL

115,00

633.

HDL

130,00

634.

LDL

130,00

635.

TRIGLICERIDI

115,00

636.

BILIRUBIN

97,00

637.

UKUPNI PROTEINI

97,00

638.

(SGOT+SGPT)TRANSAMINAZE

171,00

639.

y-GT

304,00

640.

VREME KOAGULACIJE

43,00

641.

VREME KRVARENJA

58,00

642.

PROTROMBINSKO VREME

530,00

643.

OLOVO U URINU

574,00

644.

ALA

99,00

645.

KARBOKSIHEMOGLOBIN

274,00

646.

VINILHLORID I METABOLIT U URINU

267,00

647.

TRIHLORSIRĆETNA KISELINA U URINU

261,00

648.

ALKALNA REZERVA

98,00

649.

KALIJUM U SERUMU

104,00

650.

GVOŽĐE

115,00

651.

KALCIJUM U SERUMU

137,00

652.

FENOL U URINU

108,00

653.

ARSEN U URINU

791,00

654.

CINK U MOKRAĆI

640,00

655.

KOPROPORFIRIN U URINU

212,00

656.+

HIPURNA KISELINA

267,00

657.

METIL ALKOHOL U KRVI

233,00

658.

TESTIRANJE NA DROGE-KANABIS

303,00

659.

TESTIRANJE NA DROGE-OPIJATI

303,00

660.

TESTIRANJE NA DROGE-AMFETAMINI

303,00

661.

TESTIRANJE NA DROGE-KOKAIN

303,00